Skala projektu Locus była sporym wyzwaniem dla naszego młodego przedsiębiorstwa. Umiejętność odpowiedzialnego planowania i ścisłej współpracy z ekspertami z dziedziny zarządzania wspólnotami, którą wykazali programiści Spectrum, pozwoliła nam sprawnie osiągnąć sukces i wdrożyć ten złożony system jako podstawę usługi dla naszych klientów. Jesteśmy też mile zaskoczeni fachowością wsparcia powdrożeniowego.

Marek Gałek, wiceprezes CR Spectrum sp. z o.o.

Obsługa księgowości i wsparcie informatyczne dla administratorów wspólnot mieszkaniowych

Projekt Locus miał za cel stworzenie platformy, na bazie której możliwe byłoby świadczenie usług przez spółkę CR Spectrum , która prowadzi zdalną obsługę finansowo-księgową wspólnot mieszkaniowych. W ramach projektu konieczne było stworzenie rozproszonego systemu informatycznego, udostępniającego informacje zarówno pracownikom CR Spectrum, jak i zarządcom oraz członkom wspólnot mieszkaniowych.

System Locus automatyzuje szereg operacji związanych z obsługą finansowo-księgową wspólnot: umożliwia definiowanie świadczeń, naliczanie i rozliczanie zaliczek, rejestrację wpłat, monitorowanie zużycia mediów, tworzenie i kontrolowanie realizacji planów gospodarczych, ewidencjonowanie lokali i kontrahentów, księgowanie faktur i pozostałych dokumentów księgowych, naliczanie not odsetkowych oraz bezpieczną komunikację między księgowymi a zarządcami i lokatorami. W skład systemu wchodzi ponadto elektroniczne repozytorium dokumentów księgowych oraz generator raportów, powiadomień, ponagleń i materiałów informacyjnych celem dystrybucji wśród członków wspólnoty (w formie wydruków).

System posiada cztery niezależne interfejsy użytkownika, zróżnicowane pod względem doboru wizualizowanych danych i sposobu ich prezentacji – panel księgowego, pozwalający na zdalną realizację operacji księgowych; panele zarządcy i gospodarza dające zarządowi wspólnoty pełny wgląd w stan jej finansów, a także panel lokatora, za pomocą którego właściciele poszczególnych lokali mogą na bieżąco kontrolować swoje zobowiązania względem wspólnoty. Dla zarządców, gospodarzy i lokatorów przygotowano kontekstowe systemy pomocy. Wszystkie interfejsy są chronione mechanizmami szyfrowania danych oraz zaufanymi certyfikatami bezpieczeństwa.

W ramach projektu nasz zespół wdrożył także mechanizmy generowania kopii zapasowych baz danych wspólnot, a także publicznie dostępną wersję demonstracyjną systemu, która znajduje się pod adresem demo.crspectrum.pl.