Spectrum prowadzi księgi handlowe oraz uproszczone ewidencje podatkowe, przygotowuje sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe dostosowując procedury współpracy do specyfiki branży klienta oraz indywidualnych potrzeb zarządczych.

W zakresie usług księgowych Biuro świadczy następujące usługi:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług),
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie i aktualizacja polityki rachunkowości
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • nadzór nad systemem księgowości wewnętrznej klienta
 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych (księga podatkowa, ewidencje podatku od towarów i usług)
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
 3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • prowadzenie ewidencji przychodów i miesięczne naliczanie podatku
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
 4. Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz uczestnictwo w ich badaniu
  • sporządzanie sprawozdań GUS i NBP
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Właścicieli, Rady Nadzorczej itp.
  • wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
 5. Wsparcie procesu regulowania zobowiązań oraz windykacji należności
  • cykliczne raportowanie stanu zobowiązań i należności
  • uzgadnianie sald z kontrahentami
  • przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta
  • przygotowanie wezwań do zapłaty, współpraca z kancelarią prawną
 6. Reprezentacja w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed Urzędem Skarbowym na podstawie pełnomocnictwa

Oferta obsługi księgowej jest elastycznie dopasowywana do potrzeb klienta zarówno co do zakresu czynności, jak również co do stosowanych procedur (miejsce przechowywania dokumentacji w siedzibie biura lub u klienta, wykorzystanie istniejącego u klienta lub własnego systemu informatycznego, dostosowana do potrzeb częstotliwość kontaktów z osobami zarządzającymi, odpowiadająca potrzebom klienta cykliczność sporządzanych sprawozdań). Istnieje możliwość uzupełnienia istniejącego w przedsiębiorstwie systemu rachunkowości poprzez wykonywanie części zadań ewidencyjnych oraz nadzór nad całością.